Phần mềm quản lý sản xuất là phần mềm đo đạc, tính toán những tham số sản xuất từ đó đánh giá xem doanh nghiệp đang sản xuất hiệu quả hay không hiệu quả. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục phù hợp.

Close Menu
Postcodes site