Nguyễn Văn Hội
Nguyễn Văn Hội
Co-Founder
Software Product Manager
Chu Đức Thành
Chu Đức Thành
Co-Founder
Robotics and Automation
Bùi Tiến Tùng
Bùi Tiến Tùng
Technical Manager
Senior Frontend Developer
Nguyễn Việt Hoàng
Nguyễn Việt Hoàng
Firmware Developer
Phát triển phần mềm trên nền tảng nhúng
Đỗ Ngọc Đức
Đỗ Ngọc Đức
Senior Frontend Developer
Phát triển phẩm mềm sản xuất
Vũ Trung Hiếu
Vũ Trung Hiếu
Backend Developer
Phát triển phần mềm doanh nghiệp
Nguyễn Trọng Đoàn
Nguyễn Trọng Đoàn
AI/ML
Master of Science (USA, TW)
Robotics & giải pháp tự hành
Đỗ Ngọc Đức
Đỗ Ngọc Đức
Senior Frontend Developer
Phát triển phần mềm doanh nghiệp
Vương Quảng Đông
Vương Quảng Đông
FMS Manager
Quản lý vận hành khách hàng
Đoàn Văn Dương
Đoàn Văn Dương
Technical Manager
Master in Italia
Robotic and Automation
Nguyễn Khắc Công
Nguyễn Khắc Công
Backend Developer
Phát triển phần mềm doanh nghiệp
Nguyễn Mai Hạnh
Nguyễn Mai Hạnh
Sale and Marketing
Sale and marketing
Close Menu
Postcodes site