Giải pháp quản lý kho ROS-WMS-FL

WMS-FL Warehouse Management System / Free Location

Freelocation là phương án tổ chức quản lý kho đơn giản hiệu quả giúp tối ưu không gian lưu trữ, có thể tùy chọn nhập xuất theo FIFO

warehouse1
Close Menu
Postcodes site