Phần mềm quản lý sản xuất

KỸ SƯ ĐẶT HÀNG PHẦN MỀM SẢN XUẤT

Tăng lợi nhuận và cải thiện thành công của dự án cho các nhà thầu chính phủ với Costpoint Manufacturing bằng cách mang lại hiệu quả và số hóa cho quy trình hoạt động — từ đấu thầu đến giao hàng. Liên kết tất cả dữ liệu với tài chính trong một hệ thống an toàn; Các quy trình giấy tờ được số hóa khi dữ liệu được thu thập, lưu trữ và phân tích theo thời gian thực, đến cấp độ dự án. Thu thập và phân bổ chi phí một cách nhất quán và đơn giản hóa việc tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng bằng cách bao gồm cả truy xuất nguồn gốc và giảm dòng chảy của hợp đồng.

Trả lời

Close Menu