Giải pháp quản lý kho ROS-WMS

WMSWarehouse Management System

Quản lý nhập kho, xuất kho, luôn chuyển hàng hóa giữa các kho hàng

warehouse1

NHẬP XUẤT THÔNG MINH

Sử dụng súng QR, Barcode hỗ trợ việc nhập xuất kho. Hỗ trợ nhập xuất kho sử dụng Smartphone.

HIỂN THỊ REALTIME

Dữ liệu nhập xuất kho được hiển thị chi tiết, realtime trên màn hình. Tùy chỉnh layout vận hành theo

TÍCH HỢP MẠNH MẼ

Hỗ trợ tích hợp xe tự hành giúp việc nhận trả hàng tự động. Tùy chọn giải pháp nhập xuất kho sử dụng RFID.
Close Menu
Postcodes site