Đánh giá năng suất nhân viên

Manpower là gì ? Tại sao nó lại quan trọng trong sản xuất

Chỉ số này cho chúng ta thấy, mỗi người trong bộ phận của chúng ta đều được coi là bình đẳng, vì vậy nếu muốn nâng chỉ số này, chúng ta hãy làm sao để nâng đều năng lực hoặc điều độ để tạo dòng chảy liên tục. 
Chỉ số này rất quan trọng trong hoạt động sản xuất. Bởi :
– Giúp người mới làm quản lý từng bước trở thành người quản lý đích thực
– Giúp lãnh đạo cho tới nhân viên nhìn nhận về cơ hội tối ưu năng lực trước khi sắm máy, tuyển người.
– Giúp cấp quản lý, giám sát có thêm nhiều ý tưởng để cải tiến và so sánh hiệu quả cải tiến
– Giúp người lập kế hoạch sản xuất có thể điều độ sản xuất tốt hơn
– Giúp minh bạch hiệu quả trong đánh giá cơ chế lương thưởng cho người lao động
– Giúp từng bước hoàn thiện hệ thống vận hành cả về tính chính xác và logic hệ thống
– Giúp nhà đầu tư nhìn nhận cơ hội gia tăng lợi nhuận khi tiến hành đầu tư.

Nghiên cứu chỉ số Manpower

Quy trình nghiên cứu hiệu quả nhân lực do cơ quan liên quan thực hiện để phân tích thông tin thu thập từ đơn vị cụ thể, khu vực cụ thể hoặc dây chuyền sản xuất để xác định hiệu quả nhân lực được coi là các giá trị được xác định để phân tích như tổng thời gian được thực hiện để phân tích, nhân lực được sử dụng trong tổng thời gian, bộ phận sản xuất nguyên vật liệu sản xuất, tổng số phút sản xuất có sẵn và mục tiêu được quản lý theo yêu cầu sản xuất nguyên vật liệu theo đó hiệu quả nhân lực được xác định để cải tiến sản phẩm cụ thể, các giai đoạn quy trình và đào tạo nhận thức cho từng nhân lực tham gia vào dây chuyền sản xuất để cải thiện năng suất, quản lý nhân lực & lập kế hoạch cho dây chuyền sản xuất được tiến hành dựa trên tài liệu nghiên cứu hiệu quả nhân lực. Mục đích của nghiên cứu hiệu quả sử dụng nhân lực là để xác định năng suất hiện tại của nhân lực, hiệu quả thông qua quản lý xác định vật liệu tải, sắp xếp các yêu cầu quan tâm và quản lý đơn hàng.

Do đó việc cải thiện hiệu quả nhân lực được quản lý khi tiến hành thông tin từng dây chuyền sản xuất, bộ phận và đơn vị và phân tích các yêu cầu về hiệu quả đối với việc xác định mục tiêu để cải tiến, chuẩn bị kế hoạch hành động để thực hiện tại những nơi làm việc nơi hiệu suất nhân lực rất thấp được xác định và mức độ ưu tiên của nó được quản lý theo tài liệu nghiên cứu hiệu quả nhân lực và báo cáo quan tâm.các yêu cầu về hiệu quả phân tích và thông tin của bộ phận và đơn vị để xác định mục tiêu cải tiến, chuẩn bị kế hoạch hành động để thực hiện tại những nơi làm việc được xác định hiệu suất nhân lực rất thấp và mức độ ưu tiên của nó được quản lý theo tài liệu nghiên cứu hiệu quả nhân lực và báo cáo quan tâm.các yêu cầu về hiệu quả phân tích và thông tin của bộ phận và đơn vị để xác định mục tiêu cải tiến, chuẩn bị kế hoạch hành động để thực hiện tại những nơi làm việc đã xác định hiệu suất nhân lực rất thấp và mức độ ưu tiên của nó được quản lý theo tài liệu nghiên cứu hiệu quả nhân lực và báo cáo quan tâm.

Các dây chuyền sản xuất được quản lý bởi người quản lý quan tâm để xem xét các yêu cầu của sản xuất, đơn đặt hàng hiện tại và khung thời gian mà ban quản lý phân bổ để sản xuất các vật liệu cụ thể với các giá trị yêu cầu chất lượng, vì vậy điều quan trọng là mỗi nhân viên quan tâm phải làm việc với năng suất tối đa tại nơi làm việc để cải thiện mục tiêu sản xuất tổng thể với chất lượng chấp nhận được cho các ứng dụng cuối của khách hàng, do đó việc triển khai nhân lực được quản lý phù hợp, người quản lý hoặc nhóm quản lý nhân lực nói chung biết rằng hiệu quả của từng nhân viên và dựa trên việc triển khai nhân lực và quản lý mối quan tâm của nó được xử lý và quản lý có thể thông qua từng cá nhân hiệu quả được nâng lên nhờ giám sát từng nhân viên, mục tiêu được cung cấp và các nghiên cứu do người quản lý thực hiện thông qua giám sát từng nhân viên.Tài liệu được quản lý để ghi lại thông tin, xác định kế hoạch hành động và thực hiện theo mức độ ưu tiên đã xác định, xem hình dưới đây được đưa ra làm định dạng ví dụ về định dạng báo cáo nghiên cứu hiệu quả nhân lực cho mục đích giáo dục

Sử dụng Manpower

Sử dụng người vận hành hoặc công nhân

Việc sử dụng người vận hành hoặc công nhân thuộc trường hợp sử dụng sức người, bao gồm bất kỳ yếu tố nào khiến quá trình sản xuất hoạt động ở tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa có thể dựa trên thời gian nghiên cứu hoặc thời gian chu kỳ. Yếu tố chính để đo lường hiệu suất của nhân công là sự kém hiệu quả của người điều hành. Dựa trên hình. 6 sử dụng sức người được đo từ khoảng thời gian hoạt động thực tế. Đối với dây chuyền quy trình thủ công, sử dụng sức người là tỷ lệ giữa sản lượng sản xuất thực tế trên sản lượng sản xuất mục tiêu như sau:

Sử dụng nhân lực = (Sản lượng sản xuất thực tế) / (Sản lượng sản xuất mục tiêu)     (1)        
 
Đối với dây chuyền quy trình bán tự động, việc sử dụng sức người hơi khác so với (1) trong đó thời gian chu kỳ lý tưởng của người vận hành là thời gian chu kỳ tối thiểu mà quy trình có thể đạt được trong điều kiện tối ưu cho một quy trình nhất định. Điều này là do sự kết hợp của con người và máy móc để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trên cùng một trạm làm việc. Việc sử dụng sức người nên được tách biệt khỏi hiệu suất của máy móc để dễ dàng phân tích. do đó, khi nó được nhân với tổng số mảnh tạo ra kết quả là thời gian hoạt động thực tế. Việc sử dụng sức người cho các dây chuyền quy trình bán tự động được tính như trong (2)

Sử dụng năng lượng của con người = (Thời gian chu kỳ lý tưởng của người vận hành x Tổng số miếng được sản xuất) / (Thời gian hoạt động thực tế – (Thời gian chu kỳ lý tưởng của máy x Tổng số miếng được tạo ra)) (2)

Kết luận

Chỉ số này có thể được sử dụng cho các chương trình Khuyến khích, Đánh giá nhân viên và như một sáng kiến ​​để cải tiến.

Close Menu
Postcodes site