Công nghệ Edge-to Cloud

Đáp ứng những thách thức hiện tại về dữ liệu công nghiệp

Kết nối không đáng tin cậy, thiếu khả năng kiểm soát gần thời gian thực, chi phí cao khi di chuyển khối lượng lớn dữ liệu, quản lý hàng nghìn thiết bị và đáp ứng các quy định của ngành là những thách thức mà công nghệ Edge-to-Cloud giải quyết.

Lợi thế công nghệ cạnh

Công nghệ Predix Edge cung cấp các khả năng cần thiết để kết nối với nội dung, thực hiện phân tích, chuyển dữ liệu an toàn đến Predix Cloud và quản lý vòng đời của thiết bị.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Close Menu
Postcodes site